!!! Zľava 5 % pre zaregistrovaných zákazníkov. Zaregistrujte sa a nakúpte každý produkt so zľavou 5 % !!!

Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Kindermánia SK s.r.o., Šoporňa 899, 925 52  Šoporňa, IČO: 54 435 889, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vložka: 42476/T, zastúpená: Dávid Masaryk - konateľ, kontaktné údaje: email info@kindermania.eu, telefónne číslo +421 911 400 860 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) poskytnutím nižšie uvedených informácií:

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem. Pri uzatváraní zmluvy osobitné predpisy (napr. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník) vyžadujú poskytnutie správnych osobných údajov, v opačnom prípade nie je možné platne uzatvoriť kúpnu zmluvu s dotknutou osobou.

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  1. Prevádzkovateľ: Kindermánia SK s.r.o., Šoporňa 899, 925 52 Šoporňa, IČO: 54 435 889, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vložka: 42476/T, zastúpená: Dávid Masaryk - konateľ, kontaktné údaje: email info@kindermania.eu, telefónne číslo +421 911 400 860.
 1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 

 1. Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

 1. Účel: zasielanie newsletterov, noviniek a pod.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že prihlásením sa na odber newslettra návštevník webstránky súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov na marketingové účely.

 Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov pre účely podľa bodu a: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. Osobné údaje dotknutej osoby sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov. Doba je určená v zmysle príslušných právnych predpisov, keďže spracúvanie (archivácia) osobných údajov poskytnutých na základe zmluvy je vyžadovaná pre vedenie účtovnej evidencie.

Doba uchovávania osobných údajov pre účely podľa bodu b: doba neurčitá - osobné údaje dotknutej osoby sú v informačnom systéme odosielateľa uchovávané do doby, kým sa návštevník neodhlási z odberu newslettra.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 2. na opravu osobných údajov (dotknutá osoba má možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo požiadať prevádzkovateľa o zmenu písomne e-mailom alebo poštou),
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 1. aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,
 2. namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
 3. kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

 Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@kindermania.eu alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

 Všetky oznámenia a vyjadrenia k uplatneným právam dotknutej osoby poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

 1. Prenos osobných údajov

Za účelom doručovania tovaru a plnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnej miere tretím osobám. Týmito osobami sú doručovacie spoločnosti (kuriérske služby) a spoločnosti spracúvajúce účtovné doklady prevádzkovateľa. Prenosom osobných údajov nedochádza k ohrozeniu práv dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby sa prenosom tretím osobám nezverejňujú.

Prevádzkovateľ môže na základe súhlasu dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.

 1. Doplňujúce informácie

Dotknutá osoba pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.


Grafický návrh vytvoril a nakódoval Shoptak.cz