!!! Zľava 5 % pre zaregistrovaných zákazníkov. Zaregistrujte sa a nakúpte každý produkt so zľavou 5 % !!!

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKYOBCHODNÉ PODMIENKY

1. Základné informácie

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim, ktorým je Kindermánia SK s. r. o., Šoporňa 899, PSČ: 92552, IČO: 54435889, DIČ: 2121666085, IČ DPH: SK2121666085, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 42476/T (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „kupujúci“), ktorých predmetom je predaj a kúpa tovaru v e-shope predávajúceho www.kindermania.sk

1.2 Predávajúci a kupujúci sú:

1.2.1. Predávajúci:

Kindermánia SK s. r. o., Šoporňa 899, PSČ: 92552, IČO: 54435889, DIČ: 2121666085, IČ DPH: SK2121666085, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 42476/T, tel. č.: +421 911 400 860, e-mail: info@kindermania.eu.

1.2.2. Kupujúci:

i. spotrebiteľ - t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania;- právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, Občianskym zákonníkom, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

ii. podnikateľ – t.j. osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely týchto obchodných podmienok rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v obchodných podmienkach pre podnikateľov;-

právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami alebo zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. Č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3 Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami. Rovnaké pravidlo platí aj v prípade individuálneho dojednania len niektorej časti kúpnej zmluvy odlišne od obchodných podmienok.

1.4 Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

1.5 Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1. 

2. Objednávka a uzavretie zmluvy

2.1 Zoznam tovaru na internetovej stránke e-shopu predávajúceho, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude oznámená kupujúcemu až po zadaní konkrétnych parametrov pre jednotlivé druhy tovaru.

2.2 Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. 

2.3 K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy - objednávky zo strany predávajúceho.

2.4 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný:
i. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo;ii. vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;iii. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod, daňový doklad a pod.).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Spoločnosť Kindermánia SK s.r.o. si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:
i. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,ii. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátaneiii. nákladov na doručenie tovaru,iv. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,v. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Kúpna cena tovaru

5.1 Všetky ceny produktov uvedené v ponuke na stránke predávajúceho sú konečné, vrátane všetkých daní. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu. 

5.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy a náklady na doručenie tovaru kupujúcemu.

5.3 Náklady na doručenie tovaru kupujúcemu sú oznámené kupujúcemu pred dokončením objednávky a sú zverejnené na stránke predávajúceho v sekcii doprava a platba https://www.kindermania.sk/doprava-a-platba.

5.4 Kúpna cena tovaru a náklady na doručenie tovaru kupujúcemu sú oznámené kupujúcemu v nákupnom košíku ešte pred dokončením a konečným odoslaním objednávky.

5.5 Všetky akcie a zľavy uvedené na stránke predávajúceho platia len do vyčerpania zásob a určenie ich rozsahu a podmienok je vo výhradnej kompetencii predávajúceho.

6. Platba za tovar

6.1 Po záväznom akceptovaní objednávky predávajúcim, vzniká kupujúcemu povinnosť uhradiť kúpnu cenu za tovar a náklady na doručenie tovaru vo výške dohodnutej v kúpnej zmluve – objednávke.

6.2 Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar a doručenie tovaru nasledujúcimi spôsobmi:
i. dobierka – za dodanie tovaru na dobierku sa účtuje poplatok 1,20 EUR, ktorý je súčasťou celkovej ceny uvedenej v objednávke pred jej odoslaním;ii. bankovým prevodom – úhrada bankovým prevodom na účet predávajúceho je bez poplatku.

6.3 Kúpna cena sa považuje za zaplatenú úhradou dobierky pri prevzatí tovaru alebo pri platbe bankovým prevodom pripísaním príslušnej sumy na účet predávajúceho s poznámkou pre príjemcu – priezvisko kupujúceho.

6.4 V prípade ak kupujúci pri zvolení platby bankovým prevodom neuhradí celú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru do 5 (päť) dní od záväzného akceptovania objednávky predávajúcim (uzatvorením kúpnej zmluvy), predávajúci márnym uplynutím tejto lehoty od zmluvy odstupuje, a teda kúpna zmluva sa márnym uplynutým tejto lehoty od počiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

7. Dodanie tovaru

7.1 Ak nie je dodacia lehota uvedená pri konkrétnom tovare inak, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní (zvyčajná dodacia lehota je do 5 pracovných dní). Pri platbe vopred predávajúci odosiela tovar až po uhradení kúpnej ceny a nákladov na doručenie v zmysle čl. 6. bod 6.3 týchto obchodných podmienok.

7.2 Predávajúci zabezpečuje – sprostredkováva dodanie tovaru externou kuriérskou službou na adresu kupujúceho, a to prevažne v pracovných dňoch od 08:00 do 17:00 hod. za ceny na základe váhy dodávaného tovaru uvedené samostatne aj na stránke predávajúceho v sekcii doprava a platba https://www.kindermania.sk/doprava-a-platba:
i. do 5 kg 4 €
ii. od 5 do 10 kg 4,99 €
iii. od 15 do 20 kg 6,70 €
iv. od 20 do 30 kg 7,20 €
v. od 30,01 do 40 kg 12 €

vi. od 40,01 do 50 kg 15 €

7.3 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim, ak sa zmluvné strany pred odoslaním tovaru písomne nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru objednaného kupujúcim. Uplynutím lehoty piatich dní od vrátenia tovaru predávajúcemu dopravcom bez ďalšieho potvrdenia o zotrvaní na objednávke zo strany kupujúceho, sa považuje za odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho a predávajúci je oprávnený predať tovar tretej osobe. 

7.4 Kupujúci je oprávnený pri prevzatí tovaru skontrolovať kompletnosť a stav tovaru a balenia. Môže odmietnuť prevzatie objednaného tovaru bez nároku na náhradu vzniknutej škody zo strany predávajúceho ak:

i. Je tovar už na prvý pohľad zjavne poškodený,
ii. Je porušený alebo poškodený obal tovaru,
iii. Doručovaný tovar nezodpovedá objednanému tovaru,
iv. Dopravca odmietne vydať potvrdenie o úhrade za tovar.

7.5 Kupujúci je v prípade odmietnutia prevzatia tovaru, alebo jeho časti, z dôvodov podľa bodu 7.2 písm. i.) ii.) a iii) povinný bezodkladne spísať škodový zápis na mieste o poškodení a/alebo nekompletnosti balenia, inak bude povinný preukázať, že tovar vykazoval ním tvrdené nedostatky, aby predávajúci stratil nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru objednaného kupujúcim. Rovnako je kupujúci povinný spísať škodový zápis v prípade ak tovar s vyššie uvedenými vadami preberie. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

7.6 Objednaný tovar sa považuje za doručený kupujúcemu okamihom, keď kupujúci alebo ním určená (splnomocnená) tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:i. objednaný tovar kupujúcim v jednej objednávke dodáva oddelene na viac krát, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,ii. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielou alebo posledného kusu,iii. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

8. Reklamačný poriadok 

8.1 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.kindermania.sk. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

8.2 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.3 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne individuálne dojednané iné záručné podmienky.

8.4 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

8.5 Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. 

8.6 Záručný list sa vystavuje len na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o zaplatení tovaru.

8.7 Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri dodatočnej prehliadke len vtedy, ak preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.8 Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená po predložení tovaru predávajúcemu spolu so záručným listom, resp. dokladom o zaplatení tovaru. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.9 Kupujúci je povinný po zistení vady uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Kupujúci po zistení vady nesmie vec ďalej používať, nakoľko hrozí riziko zničenia veci nesprávnym používaním, ktoré mu zmarí možnosť uplatnenia zodpovedncti za vzniknuté vady u predávajúceho. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. 

8.10 Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby. 

8.11 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len časti veci, výmenu tejto časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí neprimerané náklady alebo závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla ďalej riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opakovaných vád vec riadne užívať. Ak ide o iné, neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.12 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho tak, že kupujúci doručí tovar na adresu predávajúceho a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý buď priloží k doručovanému tovaru alebo zašle elektronickou poštou na adresu info@kindermania.eu. Vzor formuláru na uplatnenie reklamácie sa nachádza na stránke predávajúceho tu.  Ak je v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný prijať reklamáciu a opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

8.13 Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
i. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

ii. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

8.14 Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo ním určená osoba sa s kupujúcim nedohodne inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na email info@kindermania.eu. 

8.15 Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

8.16 Predávajúci alebo ním určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.17 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. 

8.18 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

8.19 Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

9.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny "vypadne" jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé, bez toho, aby pri tovare bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď.. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Uvedené ustanovenia sa analogicky použijú aj pre zrušenie (stornovanie) objednávky a analogicky sa taktiež uplatnia pre deklaráciu výšky zľavy pri rôznych zľavových alebo marketingových akciách.

9.3 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. 

9.4 Právo na odstúpenie od zmluvy podľa vyššie uvedených pravidiel môže využiť len spotrebiteľ.

9.5 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
i. objednaný tovar kupujúcim v jednej objednávke dodáva oddelene na viac krát, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,ii. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielou alebo posledného kusu,iii. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

9.6 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.7 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
i. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,ii. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,iii. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad viečka, ktoré sú určené pre styk s potravinami),iv. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
9.8 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na https://www.kindermania.sk/odstupenie-od-zmluvy.pdf. 
9.9 Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.
9.10 Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, akým kupujúci uhradil svoju ojednávku. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.
9.11 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
9.12 Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
9.13 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
9.14 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
9.15 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona o ARS.

10.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK 

10.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Kindermánia SK s.r.o., Šoporňa 899, 925 52  Šoporňa, IČO: 54 435 889, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vložka: 42476/T, zastúpená: Dávid Masaryk - konateľ, kontaktné údaje: email info@kindermania.eu, telefónne číslo +421 911 400 860 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) poskytnutím nižšie uvedených informácií:

11.2 Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem. Pri uzatváraní zmluvy osobitné predpisy (napr. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník) vyžadujú poskytnutie správnych osobných údajov, v opačnom prípade nie je možné platne uzatvoriť kúpnu zmluvu s dotknutou osobou.

11.3 Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:Prevádzkovateľ: Kindermánia SK s.r.o., Šoporňa 899, 925 52  Šoporňa, IČO: 54 435 889, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vložka: 42476/T, zastúpená: Dávid Masaryk - konateľ, kontaktné údaje: email info@kindermania.eu, telefónne číslo +421 911 400 860.

11.4 Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

A Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy. Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Právny základ: čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

B Účel: zasielanie newsletterov, noviniek a pod. Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že prihlásením sa na odber newslettra návštevník webstránky súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov na marketingové účely.
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

11.5 Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov pre účely podľa bodu A: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov. Doba je určená v zmysle príslušných právnych predpisov, keďže spracúvanie (archivácia) osobných údajov poskytnutých na základe zmluvy je vyžadovaná pre vedenie účtovnej evidencie. Doba uchovávania osobných údajov pre účely podľa bodu B: doba neurčitá - osobné údaje dotknutej osoby sú v informačnom systéme odosielateľa uchovávané do doby, kým sa návštevník neodhlási z odberu newslettra.

11.6 Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

i. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
ii. na opravu osobných údajov (dotknutá osoba má možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo požiadať prevádzkovateľa o zmenu písomne e-mailom alebo poštou),
iii. na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
iv. aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,
v. namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
vi. kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
vii. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@kindermania.eu alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.
Všetky oznámenia a vyjadrenia k uplatneným právam dotknutej osoby poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

11.7 Prenos osobných údajov

Za účelom doručovania tovaru a plnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnej miere tretím osobám. Týmito osobami sú doručovacie spoločnosti (kuriérske služby) a spoločnosti spracúvajúce účtovné doklady prevádzkovateľa. Prenosom osobných údajov nedochádza k ohrozeniu práv dotknutej osoby. 
Osobné údaje dotknutej osoby sa prenosom tretím osobám nezverejňujú.
Prevádzkovateľ môže na základe súhlasu dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.

11.8 Doplňujúce informácie

Dotknutá osoba pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

12.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.3 V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ a v prípade potreby prostredníctvom listových zásielok. Formu komunikácie si volí spotrebiteľ.

12.5 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.6 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

12.7 Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Grafický návrh vytvoril a nakódoval Shoptak.cz